Säännöt


Säätiön nimi on Yrjö Sirolan Säätiö sr.
Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Säätiön tarkoituksena on kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kulttuuriharrastusten,
julkaisutoiminnan, tieteellisen tutkimustyön ja kansansivistystyön edistäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti kirjapainojen ja kulttuuritalojen
perustamista, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden julkaisemista, kirjallisuuden
kustantamista, kirjailijoiden ja taiteilijoiden kouluttamista, tieteellistä tutkimustyötä ja
työväen perinteen keräämistä sekä kansansivistystyötä maassamme.


Säätiön peruspääoma on kantarahaston (30.000) euroa. Jos kantarahasto
on jonakin vuonna syystä tai toisesta vähentynyt, on siihen lisättävä viidennes
seuraavien vuosien voitosta, kunnes kantarahasto on saatettu niin suureksi kuin se
oli ennen vähentymistä tehdyn tilinpäätöksen mukaan.

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käytetään sen vuosivoittoa sekä
käyttörahastossa olevia varoja. Ellei vuosivoittoa jonakin vuonna voida käyttää
kokonaan, siirretään puolet käyttämättä jääneistä varoista säätiön kantarahastoon ja
loput sen käyttörahastoon.


Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön
tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin, ei
kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Täten saadun omaisuuden lisäykset liitetään
käyttörahastoon, jollei nimenomaan ole toisin määrätty. Säätiön omaisuus on
sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.


Jakaessaan apu- tai avustusrahoja säätiön hallitus voi kehottaa sanomalehdissä
julkaistuin ilmoituksin tai muulla sopivalla tavalla hakemaan apu- tai avustusrahoja.
Hakemukset on annettava säätiön asiamiehelle. Hallitus voi harkintansa mukaan
jakaa apu- tai avustusrahoja säätiön edellyttämiin tarkoituksiin omasta
aloitteestaankin.


Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään
asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön
kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmiallista. Säätiön hallitus määrittelee
sijoitustoiminnan periaatteet ja seuraa niiden noudattamista.


Hallitukseen kuuluu kuusi neljäksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä siten,
että joka toinen vuosi puolet jäsenistä on erovuorossa. Hallitus valitsee
kokouksessaan marras-joulukuussa kulloistenkin erovuoroisten tilalle kaksi
hallituksen jäsentä seuraavalle nelivuotiskaudelle. Vasemmistoliitto rp:n
puoluehallitus määrää yhden jäsenen erovuorossa olevan tilalle. Jos Vasemmistoliitto
rp ei syystä tai toisesta määrää uutta hallituksen jäsentä, hänen toimikautensa
päätyttyä, jatkuu hallituksen jäsenen toimivaltuutus uudelleen neljä vuotta.

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi tai hän
menettää säätiölaissa tarkoitetun kelpoisuuden, hallitus valitsee uuden
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Säätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsee Vasemmistoliitto
rp:n puoluehallitus kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Jos Vasemmistoliitto rp ei syystä tai toisesta määrää uutta tilintarkastajaa, jatkuu
toimivaltuutus uudelleen kaksi vuotta.


Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä yksin. Hallitus voi
oikeuttaa varapuheenjohtajan ja asiamiehen edustamaan säätiötä yhdessä tai
yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, kaksi yhdessä.


Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.
Säätiön hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja
vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä. Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta tahi jos sitä kolme säätiön hallituksen jäsentä jonkin määrätyn asian
käsittelyä varten vaatii.

Hallituksen tehtävänä on:
1. lain mukaan edustaa säätiötä;
2. päättää säätiön varojen sijoittamisesta ja apurahojen tai avustusten antamisesta;
3. valita edustaja niiden taloudellisten ja muunlaatuisten yritysten tai yhdistysten
kokouksiin, joissa säätiötä on laillisesti edustettava;
4. laatia tilinpäätös ja toimintakertomus säätiön toiminnasta;
5. päättää hallituksen jäsenten kohtuullisista kokous- ja muista palkkioista;
6. valita säätiölle asiamies ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrätä heidän
palkkiostaan.

10§
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on
annettava tarkastettavaksi huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on
annettava tarkastuskertomuksensa toukokuun loppuun mennessä.

11§
Jos säätiö purkautuu, sen varat on luovutettava Vasemmistoliitto rp:lle säätiön
omaksuman tarkoitusperän toteuttamiseksi.