Säätiön nimi on Yrjö Sirolan Säätiö.
Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Säätiön tarkoituksena on kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kulttuuriharrastusten,
julkaisutoiminnan, tieteellisen tutkimustyön ja kansansivistystyön edistäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti kirjapainojen ja kulttuuritalojen
perustamista, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden julkaisemista, kirjallisuuden
kustantamista, kirjailijoiden ja taiteilijoiden kouluttamista, tieteellistä tutkimustyötä ja
työväen perinteen keräämistä sekä kansansivistystyötä maassamme.


Säätiön kantarahastona on kolmekymmentätuhatta (30.000) euroa. Jos kantarahasto
on jonakin vuonna syystä tai toisesta vähentynyt, on siihen lisättävä viidennes
seuraavien vuosien voitosta, kunnes kantarahasto on saatettu niin suureksi kuin se
oli ennen vähentymistä tehdyn tilinpäätöksen mukaan.

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käytetään sen vuosivoittoa sekä
käyttörahastossa olevia varoja. Ellei vuosivoittoa jonakin vuonna voida käyttää
kokonaan, siirretään puolet käyttämättä jääneistä varoista säätiön kantarahastoon ja
loput sen käyttörahastoon.


Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön
tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin, ei
kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Täten saadun omaisuuden lisäykset liitetään
käyttörahastoon, jollei nimenomaan ole toisin määrätty. Säätiön omaisuus on
sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.


Jakaessaan apu- tai avustusrahoja säätiön hallitus voi kehottaa sanomalehdissä
julkaistuin ilmoituksin tai muulla sopivalla tavalla hakemaan apu- tai avustusrahoja.
Hakemukset on annettava säätiön asiamiehelle. Hallitus voi harkintansa mukaan
jakaa apu- tai avustusrahoja säätiön edellyttämiin tarkoituksiin omasta
aloitteestaankin.


Kantarahaston varoja on säätiö oikeutettu turvaavasti sijoittamaan osakkeisiin ja
arvopapereihin, joiden omistamisella katsotaan voitavan edistää säätiön tarkoituksen
toteuttamista.

Säätiön kantarahasto ja muut sen hallussa olevat varat, mikäli niitä ei ole käytettävä
edellämainittuun tarkoitukseen, on sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti,
varmaksi katsottavaan rahalaitokseen tai rahastoon, arvo-osuuksiin, kiinteään
omaisuuteen, kiinteistö- tai asunto-osakkeisiin tahi antamalla lainaksi varmaa
vakuutta vastaan.


Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus. Hallitukseen kuuluu kuusi neljäksi
vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä siten, että joka toinen vuosi puolet jäsenistä on
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorojärjestys määrätään arvalla. Hallitus
valitsee kokouksessaan marras-joulukuussa kulloistenkin erovuoroisten tilalle kaksi
hallituksen jäsentä seuraavalle nelivuotiskaudelle. Vasemmistoliitto rp:n
puoluehallitus määrää yhden jäsenen erovuorossa olevan tilalle.
Jos Vasemmistoliitto rp ei syystä tai toisesta määrää uutta hallituksen jäsentä, hänen
toimikautensa päätyttyä, jatkuu hallituksen jäsenen toimivaltuutus uudelleen neljä
vuotta.

Säätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsee Vasemmistoliitto
rp:n puoluehallitus kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajan ja
tämän varamiehen tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastajia.
Jos Vasemmistoliitto rp ei syystä tai toisesta määrää uutta tilintarkastajaa, jatkuu
toimivaltuutus uudelleen kaksi vuotta.


Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja säätiön asiamies yhdessä tai
säätiön hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt, kaksi yhdessä.


Säätiön hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja
vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä. Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta tahi jos sitä kolme säätiön hallituksen jäsentä jonkin määrätyn asian
käsittelyä varten vaatii.

Hallituksen tehtävänä on:
1. lain mukaan edustaa säätiötä;
2. päättää säätiön varojen sijoittamisesta ja apurahojen tai avustusten antamisesta;
3. valita edustaja niiden taloudellisten ja muunlaatuisten yritysten tai yhdistysten
kokouksiin, joissa säätiötä on laillisesti edustettava;
4. laatia vuosikertomus säätiön toiminnasta;
5. päättää hallituksen jäsenten kohtuullisista kokous- ja muista palkkioista;
6. valita säätiölle asiamies ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrätä heidän
palkkiostaan.

10§
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on
annettava tarkastettavaksi maaliskuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava
kertomuksensa huhtikuun kuluessa.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä
sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kesäkuun loppuun
mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

11§
Jos säätiö lopettaa toimintansa tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava
Vasemmistoliitto rp:lle säätiön omaksuman tarkoitusperän toteuttamiseksi.